Эрх зүйн акт

ХУУЛЬ

 1. Боловсролын тухай
 2. Бага, дунд боловсролын тухай
 3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай
 4. Дээд боловсролын тухай
 5. Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай
 6. Шинжлэх ухаан, технологийн тухай
 7. Технологи дамжуулах тухай
 8. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай
 9. Патентийн тухай
 10. Үйлдвэрлэл, технологийн эрх зүйн байдлын тухай
 11. Инновацийн тухай
 12. Багш нарын унших хуулийн жагсаалт-2017
 13. Багш нар - эх унших материал

 

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 1. “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /2014-2020 он/”
 2. “Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”
 3. “ШУТИС-ийн хөгжлийн замын зураглал /2012-2021 он/”
 4. “Технологийн сургуулийг 2014-2024 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”
 5. CLOUD UNIVERSITY 
 6. Инженерийн боловсролын шинэчлэл
 7. Чанарын удирдлагын тогтолцоо

 

ДҮРЭМ

 1. ШУТИС-ийн дүрэм
 2. Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит ЭЦДС-н дүрэм
 3. ЭЦДС-н багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм
 4. ЭЦДС-н соёлын стандарт 

ЖУРАМ

 1. ЭЦДС-н Үйл ажиллагааны журам 
 2. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам
 3. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам
 4. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн захиргаа, ҮЭ-ийн Холбооны хамтын гэрээ /2020-2021 он/
 5. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн сургалтын тэтгэлэг хөтөлбөрөөр суралцах ажилтан, иргэнийг сонгон шалгаруулах журам
 6. ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам
 7. ШУТИС-ийн магистр, докторын (Ph.D)-ын сургалт явуулах, зэрэг хамгаалуулахад баримтлах журам
 8. ЭЦДС-н Бакалаврын СҮА-н зохицуулах журам
 9. ЭЦДС-н хүний хөгжлийн сургалтын журам

ХЭМАБ-н ДҮРЭМ, ЖУРМУУД

 1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
 2. Ажил гүйцэтгэх үед ХАБ-ыг хангах тухай журам
 3. Ажилтанд ХЭМАБ-ын чадамж олгох сургалтын журам
 4. Аюултай тохиолдлыг ангилах, судлах, бүртгэх тухай журам
 5. Аюултай эх үүсвэрийг цоожлох, пайзлах журам
 6. Галын аюулгүй байдлын дотоод дүрэм
 7. Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах тухай журам
 8. Машин механизм, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой гарсан техникийн ослыг ангилах, судлах, бүртгэх, ослын хор уршгийг арилгуулах тухай журам
 9. Үйлдвэрийн бүс, объектод зочид, жуулчид, гэрээт байгууллагын ажилтнууд, оюутнуудын ХЭМАБ-ыг хангах журам
 10. Үйлдвэрийн бүсийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай дотоод дүрэм
 11. ХАБЭА-н зөвлөлийн үйл ажиллагааны тухай журам
 12. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн журам
 13. Хувийн хамгаалах хэрэгслийг захиалах, олгох, хэрэглэх, хадгалах, устгалд оруулах тухай журам
 14. Хүнсний аюулгүй байдлын тухай журам
 15. ХЭМАБ-ын баримт бичиг боловсруулах, хянах тухай журам
 16. ХЭМАБ-ын дотоод нийтлэг дүрэм
 17. ХЭМАБ-ын дотоод хяналт шалгалтын тухай журам
 18. ХЭМАБ-ын манлайлал, оролцооны тухай журам
 19. ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны дотоод аудитын журам
 20. ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны тухай журам
 21. ХЭМАБ-ын мэдээлэл харилцааны тухай журам
 22. ХЭМАБ-ын онцгой горимын тухай журам
 23. ХЭМАБ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээний тухай журам
 24. ХЭМАБ-ын эрсдэлийн менежментийн тухай журам
 25. Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын дотоод дүрэм
 26. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-т оюутан, суралцагчдыг дадлага хийлгэх журам
 27. Эрүүл ахуйн тухай журам

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО