Эрх зүйн акт

ХУУЛЬ

 1. Боловсролын тухай
 2. Бага, дунд боловсролын тухай
 3. Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай
 4. Дээд боловсролын тухай
 5. Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай
 6. Шинжлэх ухаан, технологийн тухай
 7. Технологи дамжуулах тухай
 8. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай
 9. Патентийн тухай
 10. Үйлдвэрлэл, технологийн эрх зүйн байдлын тухай
 11. Инновацийн тухай
 12. Багш нарын унших хуулийн жагсаалт-2017
 13. Багш нар - эх унших материал

 

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 1. “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /2014-2020 он/”
 2. “Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”
 3. “ШУТИС-ийн хөгжлийн замын зураглал /2012-2021 он/”
 4. “Технологийн сургуулийг 2014-2024 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”
 5. CLOUD UNIVERSITY 
 6. Инженерийн боловсролын шинэчлэл
 7. Чанарын удирдлагын тогтолцоо

 

ДҮРЭМ

 1. ШУТИС-ийн дүрэм
 2. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн дэргэдэх, ШУТИС-ийн харьяа, Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн дүрэм
 3. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн, ШУТИС-ийн харьяа, Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн дүрэм /шинэ/
 4. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм
 5. ШУТИС-ийн оюутны ёс зүйн дүрэм 
 6. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн соёлын стандарт 

ЖУРАМ

 1. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам
 2. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам
 3. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам
 4. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн захиргаа, ҮЭ-ийн Холбооны хамтын гэрээ /2016 он/
 5. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн сургалтын тэтгэлэг хөтөлбөрөөр суралцах ажилтан, иргэнийг сонгон шалгаруулах журам
 6. ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам
 7. ШУТИС-ийн магистр, докторын (Ph.D)-ын сургалт явуулах, зэрэг хамгаалуулахад баримтлах журам
 8. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн дэргэдэх, ШУТИС-ийн харьяа, Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуульд суралцах нийтлэг журам
 9. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн номын сангийн журам 
 10. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн цахим уншлагын үйлчилгээний дотоод журам
 11. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн зөвлөх багшийн ажиллах журам
 12. "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам
 13. "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургуулийн багш нарын ажлын ачааллыг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг тооцох журам

ХАБЭА-н ДҮРЭМ, ЖУРМУУД

 1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
 2. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль
 3. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
 4. ХАБЭА-н дотоод нийтлэг дүрэм
 5.  Галын аюулгүй байдлын дотоод дүрэм
 6. Ажил гүйцэтгэх үед ХАБ-г хангах тухай журам 1-1
 7. Ажил гүйцэтгэх үед ХАБ-г хангах тухай журам 1-2
 8. Ажил үүргийн тухай журам
 9. ХАБЭА-н эрсдэлийн удирдлагын тухай журам
 10. ХАБЭА-н эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа
 11. ХАБЭАУТ-ны тухай журам
 12. ХАБЭА-н дотоод хяналт шалгалтын тухай журам 1-1
 13. ХАБЭА-н дотоод хяналт шалгалтын тухай журам 1-2
 14. ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд ажилтнуудын манлайлал оролцооны тухай журам
 15. ХАБЭАУТ-ны дотоод шалгалтын тухай журам
 16. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн сөрөг хүчин зүйлийн мониторингийн тухай журам
 17. Ариун цэврийн тухай журам
 18. Аюултай эх үүсвэрийг цоожлох, пайзлах журам
 19. Тэсрэх, тэсэрч шатах галын аюултай газар галын ажлыг аюулгүй зохион байгуулах заавар №2а
 20. Аюултай тохиолдлыг ангилах, судлах ба бүртгэх тухай нийтлэг журам
 21. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай журам
 22. Зочид, гаднын гэрээт байгууллагуудын ажилтнуудын ХАБЭА-г хангах тухай журам
 23. Машин механизм, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой гарсан техникийн ослыг ангилах, судлах бүртгэх журам 1-1
 24. Машин механизм, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, дэд бүтэцтэй холбоотой гарсан техникийн ослыг ангилах, судлах бүртгэх журам 1-2
 25. ХАБЭА-н сургалтын тухай журам
 26. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-т оюутан, суралцагчдыг дадлага хийлгэх журам
 27. ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын тухай журам
 28. ХАБЭА-н мэдээллийн үйл ажиллагааны тухай журам
 29. ХАБЭА-н зөвлөлийн тухай журам
 30. ХАБЭА-н баримт бичгийг боловсруулах, хяналт тавих тухай журам
 31. ХАБЭА-н онцгой горимыг тогтоох тухай журам
 32. Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм
 33. Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх дүрэм

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО