ХАБЭА-н сургалт

ЗОРИЛГО:                                                                                     

Нийгэм, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн хөгжлийн шаардлагыг хангасан мэргэжилтэн бэлтгэх, сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн таатай орчныг бүрдүүлж, өрсөлдөх чадвартай боловсрол олгох замаар Монгол улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах

ЗОРИЛТ:                                                                 

  • Үр дүнд суурилсан ХАБЭА-н сургалтын 10 хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах, хэрэгжүүлэх
  • ХАБЭА-н сургалтын гарын авлага, сургалтын хэвлэмэл дэвтэрийг хөтөлбөр тус бүрээр шинэчлэн сайжруулж, хэвлүүлэх
  • Суралцагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулж, дүн шинжилгээ хийн сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулах

ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХ:                                        

2009 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн одоог хүртэл тасралтгүй ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулж байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харъяа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах 17100346 дугаар гэрчилгээтэй.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:                       

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн ажилтнуудад ХАБЭА-н 10 төрлийн сургалт явуулах

НИЙГЭМ, ОЛОН НИЙТЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:                                 

ХАБЭА –н тухай хуулийн 17- р зүйл, Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 02-р сарын 05-ны өдрийн А/33 дугаар “ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” шинэчлэн батлах тухай тушаалын дагуу  ХАБЭА-н 10 төрлийн сургалт явуулах   

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН:                              

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн хэлтэс, цех, нэгжийн ХАБЭА-н  ажилтнууд болон Технологийн сургуулийн багш нараас бүрдсэн 120 гаруй багш нартай.

 

 

2018 онд Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургууль нь  "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн Ерөнхий захирлын  2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/307 дугаар  “ХАБЭА–н цогц сургалт зохион байгуулах тухай” тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоо, бодлогыг удирдлага  болгон “ХАБЭА-н сургалтын нэгдсэн график”-ийн дагуу ажиллаж байна.

            ХАБЭА-н цогц сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулсанаар "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн хэлтэс, цех, нэгжийн ХАБЭА-н ажилтнууд сургалтад идэвхитэй оролцож, хичээл зааж байгаа нь  багш нарын ур чадвар нь сайжирч,  ажиллагчдын хувийн хариуцлага, хүмүүжил төлөвшил, хөгжилд эерэг хандлага нэмэгдэж байгаа нь нэн чухал үр дүн юм.

ХАБЭА-н сургалтын 10 бүтээгдэхүүний төрөл, ангилал болон 2018 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн графикийг доор үзүүлэв. 

            ХАБЭА-н сургалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг  ХАБЭА-н сургалтын мэргэжилтэн О.Баярбаттай холбогдож авна уу.

Утас: +976 1-352-73803,  99351506

E-mail: Bayarbat@erdenetmc.mn

 

              ХАБЭА-Н СУРГАЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРӨЛ, АНГИЛАЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРӨЛ

АНГИЛАЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

КОД*

ХЭН БОЛОХ ВЭ?

1

 

ЗОРИЛТОТ СУРГАЛТУУД-

 

TARGET TRAINING

EIT-TT

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт

Safety and Health

EIT-ТТ-SH

Нийт ажилтны сургалт

EIT-TT-SH101

Монгол улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 заалтыг ханган, Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/33 дугаар тушаалын 4.1.3 заалтын дагуу ХАБЭА-н суурь мэдлэгтэй болж, ямар ч ажлын байранд мэргэжлийнхээ дагуу ХАБЭА-г хангаж ажиллах чадвартай болно.  

2

Шинээр ажилд орж буй ажилтны сургалт

EIT-TT-SH102

Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуль болон "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-д мөрдөгдөж буй ХАБЭА-н болон бусад дүрэм, журмуудтай танилцаж "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-д мэргэжлийнхээ дагуу ажиллах боломжтой болно.

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил олгогч, эздийн сургалт

EIT-TT-SH103

ХАБЭА-н тухай хуулийг мөрдөх, байгууллагынхаа ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоог бүрдүүлж, ажилчдынхаа ХАБЭА-г ханган ажиллах мэдлэг, чадвартай болно.

4

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургалт

EIT-TT-SH104

ХАБЭА-н орон тооны үндсэн ажилтнаар ажиллах боломжтой болно.

5

ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоо,  Шаардлага MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалт

EIT-TT-SH105

Байгууллагад MNS OHSAS 18001:2012 стандарт шаардлагыг хангасан ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх мэдлэг, чадвартай болж, ХАБЭА-н дотоод аудитын сургалтанд хамрагдах эрхтэй болно.

6

ХАБЭА-н дотоод аудитын сургалт

EIT-TT-SH106

Байгууллагад MNS OHSAS 18001:2012 стандарт шаардлагын дагуу ХАБЭА-н дотоод аудит хийх мэдлэг, чадвартай дотоод аудитор болно.

7

Өргөх, зөөх, тээвэрлэх механизмтай харьцаж ажилладаг ажилтны сургалт

EIT-TT-SH107

Өргөх, зөөх, тээвэрлэх механизмын ашиглалтын явцад учирч болох аюул, ослын эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах мэдлэг олгож, ӨЗТМ-тай харьцаж ажилладаг ажлын байранд ХАБЭА-г ханган ажиллах чадвартай болно.

8

Цацрагийн үүсгүүртэй харьцаж ажилладаг ажилтны сургалт

EIT-TT-SH108

Цацрагийн үүсгүүр бүхий багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад учирч болох аюул, ослын эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах мэдлэг олгож, цацрагийн үүсгүүртэй  харьцаж ажилладаг ажлын байранд ХАБЭА-г ханган ажиллах чадвартай болно.

9

Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажилладаг ажилтны сургалт

EIT-TT-SH109

Химийн хортой болон аюултай бодисын  ашиглалтын явцад учирч болох аюул, ослын эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах мэдлэг олгож, химийн хортой болон аюултай бодистой  харьцаж ажилладаг ажлын байранд ХАБЭА-г ханган ажиллах чадвартай болно.

10

Даралтат сав, шугам хоолойтой харьцаж ажилладаг ажилтны сургалт

EIT-TT-SH110

Даралтат сав, шугам хоолойн  ашиглалтын явцад учирч болох аюул, ослын эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах мэдлэг олгож, даралтат сав, шугам хоолойтой  харьцаж ажилладаг ажлын байранд ХАБЭА-г ханган ажиллах чадвартай болно.

 

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн ХАБЭА-н сургалтын нэгдсэн хуваарь

  • Энэ нийтлэлийг хуваалцах